اخبار
1179  تعداد بازدید  |  چهارشنبه 30 دی ماه 1394

تقدیرنامه سه ستاره تعالی

شرکت شاسی ساز ایران نسبت به حرکت در مسیر تعالی اقدام نموده و برای دستیابی به تقدیرنامه سه ستاره تعالی منابع انسانی در سال 1394 برنامه ریزی نموده و هم اکنون نسبت به اجرایی نمودن این پروژه اقدام نموده است

شرکت شاسی ساز ایران نسبت به حرکت در مسیر تعالی اقدام نموده و برای دستیابی به تقدیرنامه سه ستاره تعالی منابع انسانی در سال 1394 برنامه ریزی نموده و هم اکنون نسبت به اجرایی نمودن این پروژه اقدام نموده است